Η ADACOM SERVICE PROVIDER HUB σε Ευρωπαϊκό έργο για την διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής δράσης CEF (Connecting Europe Facility) η ADACOM, θυγατρική της IDEAL, σε συνεργασία με τις εταιρείες ATOS (Ισπανία), KOMPANY (Αυστρία), INFOCERT (Ιταλία) και το Παν. Αιγαίου  (Ελλάδα) ανέλαβαν την υλοποίηση και λειτουργία μιας πολυαρθρωτής πλατφόρμας (GRIDS –  increasinG tRust with eId for Developing business)  η οποία θα συνδυάσει τη χρήση μεθόδων διασυνοριακής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μέσω eIDAS και Know Your Customer (KYC) σε διάφορα επιχειρηματικά σενάρια. Η πλατφόρμα GRIDS θα οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο οι Πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών KYC θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επαλήθευση ταυτότητας μέσω eIDAS για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια επικαιροποιημένη και ενιαία εικόνα των στοιχείων των πελατών τους με αποτελεσματικό και ακριβή έλεγχο, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, εφαρμόζοντας παράλληλα την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόληψη και αναγνώριση οικονομικών εγκλημάτων

Στις μέρες μας, λιγότερο από το 3% των Ευρωπαίων καταναλωτών χρησιμοποιούν τραπεζικά προϊόντα – όπως πιστωτικές κάρτες – από άλλο κράτος μέλος και όταν πρόκειται για προϊόν δανεισμού, οι Ευρωπαίοι δανείζονται μόνο το 5% των συνολικών δανείων τους από το εξωτερικό. Επιπλέον, εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη Νομικών προσώπων από τους κόμβους eIDAS που λειτουργούν σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο,  το GRIDS θα παίξει καθοριστικό ρόλο, στην απλοποίηση των διαδικασιών απομακρυσμένης ταυτοποίησης στην διεύρυνση της διασυνοριακής ταυτοποίησης επιχειρήσεων (cross border identification) και της χρήσης των εθνικών κόμβων eIDAS συμβάλλοντας έτσι στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης  των επιχειρήσεων διεθνώς.Στα πλαίσια του Έργου η ADACOM, θα λειτουργήσει, ως ένας Πάροχος Υπηρεσιών ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης (eID Service Provider) παρέχοντας  μέσω του  Ευρωπαϊκού δικτύου eIDAS και της ανάπτυξης ειδικού Service Gateway, υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των Φυσικών Προσώπων που θα κάνουν χρήση της πλατφόρμας GRIDS, ενώ μελλοντικά, θα μπορούν να υποστηριχθούν και Νομικά πρόσωπα, όταν οι αντίστοιχοι eIDAS κόμβοι των εκάστοτε χωρών θα παρέχουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα

Ο κ. Κων/νος Πρετεντέρης Senior Business Development Manager της Adacom έχοντας το ρόλο του Technical Coordinator στο έργο GRIDS, δήλωσε στο NF:

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα δώσει τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση ενώ ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μία ευρεία γκάμα τραπεζικών προϊόντων, διασυνοριακά. Στην πράξη, ο Ευρωπαίος καταναλωτής ο οποίος έχει πιστοληπτική ικανότητα στη χώρα όπου είναι υπήκοος, θα μπορεί να αιτηθεί Τραπεζικό προϊόν (πιστωτική κάρτα, χορήγηση δανείου, κ.ο.κ.) από μια άλλη χώρα.

Η συνολική αξία του έργου GRIDS ανέρχεται σε »1,2 εκατ. € και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021

Menu